Psychiater Post

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychiater Post
Naam regiebehandelaar: Peter Post
E-mailadres: contact@psychiaterpost.nl
KvK nummer: 34341296
Website: www.psychiaterpost.nl
BIG-registraties: 89023327601 / 59023327616
Overige kwalificaties: Relatietherapeut NVRG; Groepstherapeut NVGP
Basisopleiding: Arts/ Psychiater
AGB-code praktijk: 03072587
AGB-code persoonlijk: 03069097
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Persoonlijkheidsproblematiek. Depressie. Angststoornissen. Relatieproblemen. ADHD.
Verslavingsproblematiek. Bipolaire stoornis. Psychotische stoornissen. Eetproblemen. Autisme
Spectrum Stoornissen. Onverklaarde lichamelijke klachten. Extreme vermoeidheid. Diagnostiek.
Medicatie. Psychotherapie. Relatietherapie.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Peter Post, psychiater, 89023327601
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Thomas Lenz, psychiater, BIG 59041467401 Olivier van Strien, psychiater, BIG 49041461101 Noud
van Poppel, psychiater BIG 39023320001 Hans van Wechem, psychiater, BIG 69024803201 Kees de
Vries, psychiater, BIG 59024700101
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Verwijzing bij volle praktijk Onderlinge consultatie Behandeling.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Algemene bereikbaarheid: Voor mensen die bij mij in behandeling zijn ben ik bereikbaar, ik draag een
telefoon. Die staat niet altijd aan, als ik bijvoorbeeld gesprekken voer of als ik met vrienden of familie
ben staat het uit. U kunt me mailen, whatsappen of sms-en. Bereikbaarheid bij afwezigheid: Ik ben
afwezig van tot (momenteel geen afwezigheid gepland) Wanneer ik afwezig bent en u heeft hulp
nodig, eerder dan ik beschikbaar, gaarne contact opnemen met uw huisarts. U kunt ook contact
tijdens kantooruren opnemen met mijn vervanger H. van Wechem, +31 6 24 69 97 38
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Jaarlijks heb ik contacten met de Crisisdienst van Mentrum, GGZ Ingeest en anderen
crisisdiensten buiten de regio. Mijn ervaring is dat zij altijd (7x24 uur) bereikbaar zijn, altijd
beschikbaar zijn voor consultatie door mij, en zo nodig inspringen bij crises buiten kantooruren.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilverkruis groep: Zilveren Kruis Achmea 3311
OZF Achmea 3314 Interpolis3313 FBTO 0211 Agis 3337 Avero Achmea 3329 Nedasco/Caresco 8960
IAK 8971 Aevitae 8958 Turien & Co 3342 VGZ groep: Unive 0101 Stichting Ziektekostenverzekering
krijgsmacht 0212 ZEKUR 0101 Zorgzaam Verzekerd 0101 VGZ 7095 IZA Cura 7095 Bewuzt 7095 Plus
7095 IAK Verzekeringen8972 Caresco 8965 Turien & Co Assuradeuren3341 Aevitae 8956 VPZ
Assuradeuren8956 Turien/IZA Cura 8401 IZZ 9015 IZA 0699 IZA Zorgverzekeraar NV 3334 UMC 0736
Aevitae-De Goudse3330 Caresco 8995 OMW Centrale Zorgverzekeraars 9664 CZ Delta Lloyd Ohra
Menzis groep: Menzis 3332 Anderzorg 3333 Azivo 7054 Multizorg groep: Zorg en Zekerheid
Zorgverzekeraar 7085 De Amersfoortse Verzekeringen 9018 Ditzo Zorgverzekeringen 3336
BeterDichtbij 3339 ONVZ Zorgverzekeraar 0441 VvAA Zorgverzerzekeraar 0408 PNOzorg 3331
HollandZorg 7032 Salland verzekeringen 7032 Energiek 7032 Aevitae (ASR Ziektekosten) 3328 IAK
Volmacht (ASR Ziektekosten) 8973 Caresco (ASR Ziektekosten) 8959 DSW groep: DSW 7029 Stad
Holland 7037 ANNO12 3340 De Friesland 7084
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psychiaterpost.nl/
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.psychiaterpost.nl/kosten/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.psychiaterpost.nl/wie-ben-ik/
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO, Margreet Spreij, ambtelijk secretaris,Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Link naar website: http://www.psychiaterpost.nl/klachten/
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Stedelijke Klachtencommissie Amsterdam via de VVPAO
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: http://www.psychiaterpost.nl/klachten/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
N. van Wechem
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psychiaterpost.nl/wachttijd/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Ik ben op werkdagen van 17 – 18 uur telefonisch bereikbaar voor aanmeldingen. Daarnaast is
aanmelding per email mogelijk. Gaarne vermelden welke verzekeraar u heeft. Met alle verzekeraars
in Nederland heb ik een contract en een dus maximaal budget. Onderaan deze pagina vind u een lijst
met de namen. Het aantal mensen dat ik in behandeling kan nemen wordt begrensd door het
jaarbudget dat ik bij een verzekeraar heb, daarnaast worden mijn mogelijkheden begrensd door de
tijd. Gaarne de eerste keer meenemen: de verwijzing van de huisarts met daarop vermeld:
Gespecialiseerde GGZ, uw paspoortnummer, BSN nummer. We kunnen sneller gaan praten over de
reden waarvoor u komt, wanneer u achtergrondinformatie van te voren per mail stuurt. Ik kan u
daarbij een vragenlijst sturen. Maar misschien heeft u al wat liggen van bijvoorbeeld een voorgaande
behandeling en hoeft u dat slechts wat aan te vullen. http://www.psychiaterpost.nl/
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Peter Post, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Zo nodig maak ik gebruik van diagnostiek door gespecialiseerde psychologen voor psychologisch
onderzoek of IQ. Daarnaast maak ik gebruik van diagnostiek in Academische Centra of, meestal in
geval van ernstige toestanden, door collega psychiaters.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Peter Post, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Peter Post, psychiater
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Bij aanvang van de behandeling maken we een behandelplan. Deze wordt tevens, indien u daar geen
bezwaar tegen heeft, naar de huisarts gestuurd. http://www.psychiaterpost.nl/behandeling/
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Elk half jaar worden de voortgang van de behandeling geëvalueerd met de patiënt. Daarnaast krijgt
de patiënt elke 3 maanden een vragenlijst per mail, de BSI, die we in het face to face contact
bespreken. Zo nodig wordt op basis daarvan het behandelplan aangepast.
http://www.psychiaterpost.nl/behandeling/
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Drie maanden mbv BSI en Behandelplan
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij afsluiting van de behandeling stuur ik een vragenlijst: CQI
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Peter Post
Plaats: Amsterdam
Datum: 7-12-16
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja