Psychiater Post

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden: 


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ (generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet) verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


Algemene informatie: 
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychiater Post
Naam regiebehandelaar: Peter Post
E-mailadres: contact@psychiaterpost.nl
KvK nummer: 34341296
Website: www.psychiaterpost.nl
BIG-registraties: 89023327601 / 59023327616
Overige kwalificaties: Relatietherapeut NVRG; Groepstherapeut NVGP
Basisopleiding: Arts/ Psychiater
AGB-code praktijk: 03072587
AGB-code persoonlijk: 03069097

2. Werkzaam in:
De gespecialiseerde-ggz. 


3. Aandachtsgebieden:
Problematiek: Persoonlijkheidsproblematiek. Depressie. Angststoornissen. Relatieproblemen. ADHD. Verslavingsproblematiek. Bipolaire stoornis. Psychotische stoornissen. Eetproblemen. Autisme Spectrum Stoornissen. Onverklaarde lichamelijke klachten. Extreme vermoeidheid. 

Behandelvormen: Diagnostiek. Medicatie. Psychotherapie. Relatietherapie.

4. Samenstelling van de praktijk: 
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
Peter Post, psychiater. BIG-registratie: 89023327601.

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk, waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
GGZ-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met:

Thomas Lenz, BIG 59041467401. Psychiatriepraktijk Lenz. 

Olivier van Strien, psychiatrie, BIG 49041461101. 

Noud van Poppel, BIG 39023320001. Praktijk Landzicht Vreeland, psychiatrie. 

Hans van Wechem, BIG 69024803201. Psychiatriepraktijk.

Kees de Vries, BIG 59024700101. Psychiatriepraktijk.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Verwijzing bij volle praktijk en onderlinge consultatie behandeling.


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
Voor mensen die bij mij in behandeling zijn ben ik bereikbaar, ik draag een telefoon. Die staat niet altijd aan. U kunt me mailen, whatsappen of sms-en. Wanneer ik afwezig ben en u hulp nodig heeft, eerder dan ik beschikbaar ben, gaarne contact opnemen met uw huisarts. 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja: jaarlijks heb ik contacten met de Crisisdienst van Mentrum, GGZ Ingeest en andere crisisdiensten buiten de regio. Mijn ervaring is dat zij altijd (7x24 uur) bereikbaar zijn, altijd beschikbaar zijn voor consultatie door mij, en zo nodig inspringen bij crises buiten kantooruren.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: 

Zilverkruis groep: Zilveren Kruis Achmea 3311, OZF Achmea 3314, Interpolis 3313, FBTO 0211, Agis 3337, Avero Achmea 3329, Nedasco/Caresco 8960, IAK 8971, Aevitae 8958, Turien & Co 3342.

VGZ groep: Unive 0101, Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht 0212, ZEKUR 0101, Zorgzaam Verzekerd 0101, VGZ 7095, IZA Cura 7095, Bewuzt 7095, Plus 7095, IAK Verzekeringen 8972, Caresco 8965, Turien & Co Assuradeuren 3341, Aevitae 8956, VPZ Assuradeuren 8956, Turien/IZA Cura 8401, IZZ 9015, IZA 0699, IZA Zorgverzekeraar NV 3334, UMC 0736, Aevitae-De Goudse 3330 ,Caresco 8995, On my way! Centrale Zorgverzekeraars 9664, CZ Delta Lloyd Ohra.


Menzis groep: Menzis 3332, Anderzorg 3333, Azivo 7054. 

Multizorg groep: Zorgverzekeraar 7085, De Amersfoortse Verzekeringen 9018, Ditzo Zorgverzekeringen 3336, BeterDichtbij 3339, ONVZ Zorgverzekeraar 0441, VvAA Zorgverzerzekeraar 0408, PNOzorg 3331, HollandZorg 7032, Salland verzekeringen 7032, Energiek 7032, Aevitae (ASR Ziektekosten) 3328 IAK Volmacht (ASR Ziektekosten) 8973, Caresco (ASR Ziektekosten) 8959. 

DSW groep: DSW 7029 Stad, Holland 7037, ANNO12 3340, De Friesland 7084,

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website en in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. 

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van mijn beroepsvereniging.

9. Klachten- en geschillenregeling. 
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij, bij mijn website, of bij Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO, Postbus 74077 1070 BB Amsterdam. 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Stedelijke Klachtencommissie Amsterdam via de VVPAO.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij psychiatriepraktijk van Wechem. 


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten. 

Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt: 
11. Wachttijd voor intake en behandeling.
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via mijn website of kunnen deze telefonisch opvragen. 


12. Aanmelding en intake.
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
Ik ben op werkdagen van 17 – 18 uur telefonisch bereikbaar voor aanmeldingen. Daarnaast is aanmelding per email mogelijk. Gaarne vermelden welke verzekeraar u heeft. Gaarne de eerste keer meenemen: de verwijzing van de huisarts met daarop vermeld: “Gespecialiseerde GGZ”, uw paspoortnummer, BSN. 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies, of indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid). 

13. Diagnostiek.
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Peter Post, psychiater.
Gespecialiseerde ggz.
0329 Psychiater

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?
Zo nodig maak ik gebruik van diagnostiek door gespecialiseerde psychologen voor psychologisch onderzoek of IQ. Daarnaast maak ik gebruik van diagnostiek in Academisch Centra of, meestal in geval van ernstige toestanden, door collega psychiaters.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Peter Post, psychiater.
Gespecialiseerde ggz.
Kwalificatie: 0329, Psychiater. 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Peter Post, psychiater.
Gespecialiseerde ggz.
0329 Psychiater 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling. 


14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft. 


14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bij aanvang van de behandeling maken we een behandelplan. Deze wordt tevens, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, naar de huisarts gestuurd. Zie website voor verdere informatie over de behandeling. 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: 
Elk half jaar worden de voortgang van de behandeling geëvalueerd met de patiënt. Daarnaast krijgt de patiënt elke 3 maanden een vragenlijst per mail, de BSI, die we in de daarop volgende afspraak bespreken. Zo nodig wordt op basis daarvan het behandelplan aangepast.

14g. Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor drie maanden m.b.v. BSI en behandelplan.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bij afsluiting van de behandeling stuur ik een vragenlijst: CQI. 

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

Ondertekening
Naam: Peter Post
Plaats: Amsterdam
Datum: 7-12-16
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja.